همبستگی با ایرانیان در زمینه حقوق بشر


قطعنامه حزب سبزهای آلمان و اتحاد 90 در همبستگی با مردم ایران
دفاع از حقوق بشر ـ حمایت از مبارزات مسالمت آمیزنامگذاری خیابانی در ایتالیا بنام دانشجویان تهراندفاع مجلس ایتالیا از مهدی کروبی
Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]