دفاع مجلس ایتالیا از مهدی کروبی


در یک اقدام بی سابقه همه روسای ادوار گذشته مجلس ایتالیا به همراه رییس حال حاضر مجلس ایتالیا نامه ای خطاب به سران نظام حکومتی ایران نوشتند و در آن اعلام کردند در صورتی که سران نظام ایران مهدی کروبی را دستگیر کنند؛ عواقب سختی در انتظار آنها خواهد بود چون کروبی در طول ادوار ریاست خود در مجلس و نمایندگی در مجلس همکاری و رابطه ی زیادی با مجلس ایتالیا داشته است. این اولین بار است که سران ادوار مجلس ایتالیا دست به چنین اقدامی می زنند

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]