خانه دوست کجاست؟

http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=122851619285&ref=mf


در شهریور بود که پرسید سبز
دانشجو دستبند سبزی که به دست داشت به تاریکی دلها بخشید
و به انگشت نشان داد گل سرخی و گفت:


"نرسیده به انقلاب،
کوچه باغیست که از همه ما سبز تر است
و در آن عشق به وطن به اندازه پرهای صداقت آبی است
میروی تا ته آن کوچه که از پشت خشونت، سر به در می آرد،
پس به سمت پرچم ایران آینده می پیچی،
دو قدم مانده به پرچم،
پای فواره خون اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد.
در صمیمیت سیال ایرانیان، خش خشی می شنوی:


کودکی میبینی
رفته از کاج بلندآینده بالا، کپی بردارد از کتاب قانون
و از او می پرسی
راه آزادی کجاست؟
 
 
 
 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]