جادوی همصدايی

ويدا فرهودی


able cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center">
    <colgroup> <col width="250" /><col width="10" /><col width="250" />     </colgroup>
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

قشر غليظ وَهـم از انديشه ها زدايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

جادوی همصدايی ديوار شب گشايد

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>

<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

آزادگی کنونش ،گويد هر آن چه بايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

سی سال مام ميهن ،در بهت ماند و شيون

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

با همت جوانت نـَک روی خود نمايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma"> آن را که یأس و يغما، پوشاند روی زيبا</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

کين گونه دست همت از قعر شب برايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

در انتظار بوديم، در انتظار روزی

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

در سرخ وقت ميهن، تا سرخی اش بپايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

عمری گذشت بر ما، بر ما که سبز بوديم

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

آن روز کس ندانست، قدری چنان که بايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

افسوس جوی خون را،شيدايی جنون را

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma"> ... افتاد آرزومان در تنگنای "شايد" ...</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

شد جملگی پريشان، در تو به توی حرمان

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

بر واژه ها نشسته، بس شعر می سرايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

اينک ولی پيامت،سر سبزی مرامت

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

در بطن بيت سرخی کز جان من برآيد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

بگشوده ای پر و بال ای شاخه ی جوانسال

</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
<tr>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

شوريدنت چون آتش، باشد که شب گشايد

</font></div>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
            <div align="right"><font size="2" face="tahoma">

با&

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]