يار دبستانی

منصور تهرانی


با من و هم راه منی
 
يار دبستانی من
     
بغض من و آه منی
 
چوب الف بر سر ما
     
رو تن اين تخته سياه
 
حک شده اسم من و تو
     
مونده هنوز رو تن ما
 
ترکيه بيداد و ستم
     
هرزه تمومه علفهاش
 
دشت بي فرهنگی ما
     
مرده دلهای آدمهاش
 
خوب اگه خوب، بد اگه بد
     
پرده ها را پاره کنه
 
دست من و تو بايد اين
     
درد ما را چاره کنه
 
کی ميمونه جز من و تو
     
با من و هم راه منی
 
يار دبستانی من
     
بغض من و آه منی
 
چوب الف بر سر ما
     
رو تن اين تخته سياه
 
حک شده اسم من و تو
     
مونده هنوز رو تن ما
 
ترکيه بيداد و ستم
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]