پنجشنبه سياهپوش

نعمت آزرم


پاريس
پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ خورشيدی
روز سوگواری ملی

سوگواران به خون خفته سياووشانند
 
بيشماران به خيابان که سيه پوشانند
     
خلق کوشنده که امروز سيه پوشانند
 
شاد پوشند و بنوشند به شادی فردا
     
اين به خون خفته جوانان نه فراموشانند
 
نامشان زينت سردفتر آزادی ماست
     
چشمه سارند که پيوسته بهم جوشانند
 
رودها باز نگردند به سرچشمه ی خويش
     
دختران و پسران تا که چنين کوشانند
 
حاصل جنبش ملی به يقين آزادی ست
     
شيخ پنداشت که دلمرده و خاموشانند
 
مرد و زن خون به جگر در پی فرصت بودند
     
در رهت پير و جوان يکدل و همدوشانند
 
مژده ای ميهن افتاده و برخاسته برنا هربار
     
دشمنانت ز شگفتی همه مدهوشانند
 
شاد بادی که ز خود جوشی اين رستاخيز
     
هست فرشی که برآن باده خوران نوشانند!
 
سايه ی شوم خلافت هم اگر هست هنوز،
     
دشت در دشت ، گل و سبزه هماغوشانند
 
صبح آزادی ما می دمد و می بينم :
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]