کتابها درباره توسعه سیاسی و دموکراسینویسنده

ناشر

نام کتاب

دکتر علی میرسپاسی
ترجمه عباس مخبر

نشر توسعه

روشنفکران ایران
روایتهای یاس و امید
     

رامین جهانبگلو

نشر نی

موج چهارم
     

ساموئل هانتینگتون
ترجمه دکتر احمد شهسا

انتشارات روزنه

موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم
     

رامین جهانبگلو

نشر نی

بین گذشته و آینده
     

اسوالدو دریورو
ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده

نشر اختران

افسانه توسعه
اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]