کتابها درباره همبستگی


نویسنده
ناشر
نام کتاب
حسین بشیریه
نشر نگاه معاصر
عقل در سیاست

سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی
     
داریوش برادری
شرکت کتاب
از بحران مدیریت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

روانکاوی بحران مدیریت، سنت فرهنگ ایرانی و راهی برای دستیابی به رنسانس عشق و خرد ایرانی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]