مقالات درباره حقوق بشرنویسنده

نام مقاله

سازمان ملل متحد

اعلامیه جهانی حقوق بشر
   

کوروش، شاه ایران

منشور حقوق بشر کوروش
   

دکتر حسين باقر زاده

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر درايران
   

دکتر حسين باقرزاده

مبارزه سیاسی در قالب کمپین جنایت علیه بشریت
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]