مصوبات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر


مطالب این قسمت برگرفته از سایت بنیاد عبدالرحمن برومند میباشند

 
مجموعه اسناد حقوق بشر
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/library-85.php
مجموعه اسناد حقوق بشر
   
   
   
 
اعلامیه های بین المللی حقوق بشر
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/library-129.php
اعلامیه های بین المللی حقوق بشر
http://www.iranrights.org/farsi/document-149.php
اعلامیه جهانی حقوق بشر
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۲۷
http://www.iranrights.org/farsi/document-150.php
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۴۵
http://www.iranrights.org/farsi/document-151.php
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۴۵
http://www.iranrights.org/farsi/document-152.php
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۴۸
http://www.iranrights.org/farsi/document-153.php
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۶۸
   
   
   
 
مدافعان حقوق بشر
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/document-154.php/a>
مدافعان حقوق بشر
اعلامیهً حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شدۀ جهانی
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۷۶
   
   
   
 
جلوگیری از تبعیض
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/library-131.php
جلوگیری از تبعیض
http://www.iranrights.org/farsi/document-155.php
اعلامیه در باره محو همه اشکال نارواداری (intolerance) و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد
نویسنده: سازمان ملل
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۶۰
http://www.iranrights.org/farsi/document-156.php
اعلاميهً حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۷۱
   
   
   
 
حقوق زنان
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/document-157.php
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۵۸
http://www.iranrights.org/farsi/document-158.php
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۷۲
http://www.iranrights.org/farsi/document-159.php
پروتكل اختيارى كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض نسبت به زنان
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۷۸
http://www.iranrights.org/farsi/document-272.php
روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر توسط عوامل دولتی : خشونت جنسی علیه زنان
نویسنده: آنیس کالامارد/ترجمه رضا ناصحی (بنیاد برومند)
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷ — ۱۳۷۸
   
   
   
 
حقوق بشر در مدیریت قضایی
لینک اینترنتی
تیتر مقاله / نویسنده/ تاریخ انتشار
http://www.iranrights.org/farsi/library-133.php
حقوق بشر در مدیریت قضایی
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_741.pdf
رویه عملی در زندان - کاربرد مقررات بین المللی در امور زندان ها
http://www.iranrights.org/farsi/document-160.php
اصول اساسی رفتار با زندانیان
http://www.iranrights.org/farsi/document-161.php
مجموعه اصول برای حمایت همه اشخاصی که به هر شکل تحت بازداشت یا زندانی اند
http://www.iranrights.org/farsi/document-162.php
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز
http://www.iranrights.org/farsi/document-163.php
تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ
http://www.iranrights.org/english/document-164.php
قواعد اعمال ضابطان قانون
http://www.iranrights.org/english/document-165.php
اصول اساسی استفاده از زور و اسلحۀ گرم توسط ضابطان قانون
http://www.iranrights.org/farsi/document-166.php
اصول اساسی نقش وکلا
http://www.iranrights.org/farsi/document-167.php
اصول راهنما برای انجام وظیفۀ قضات دادسرا
http://www.iranrights.org/farsi/document-168.php
اعلامیه اصول اساسی عدالت در باره قربانیان بزه کاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت
http://www.iranrights.org/farsi/document-169.php
اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائی
http://www.iranrights.org/farsi/document-170.php
اعلاميۀ حمايت از كليۀ افراد در برابر ناپديد شدنِ به زور
http://www.iranrights.org/farsi/document-171.php
اصول مربوط به پیش گیری مؤثر از اعدام های فرا قضایی، خود سرانه و شتابزده و راه های تحقیق مؤثر در مورد این اعدام ها
 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]