بنی آدم اعضای یکدیگرند

سعدی


که در آفرینش ز یک گوهرند
 
بنی آدم اعضای یکدیگرند
     
دگر عضوها را نماند قرار
 
چو عضوی بدرد آورد روزگار
     
نشاید که نامت نهند آدمی
 
تو کز محنت دیگران بیغمی
     
     
     
     
     



 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]