نهادهای مدنی زنان


شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی
www.shabakeh.org

شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران
http://www.iran-women-solidarity.net/spip.php?breve3
تماس: iran.women.solidarity@googlemail.com

گروه زنان ایرانی در فرانکفورت
zanan-frankfurt.blogspot.com/2008/08/blog-post.html

هییت سر دبیری نشریه آوای زن - سوئد و نروژ
www.avayezan.com

بنیاد پژوهش های زنان ایران
http://www.iwsf.org/

انجمن زنان ايرانی، کلن
zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/11882/

انجمن زنان ايرانی پرديس - دورتموند

همایش زنان ایرانی - هانوفر - آلمان

انجمن زنان دمکرات ایرانی در بلژیک

تشکل مستقل دمکراتیک زنان ایران - هانوور - آلمان

سازمان زنان ۸ مارس - ایرانی - افغانستانی

کميته دفاع از حقوق زنان سوئد

همبستگی زنان شهر کلن با مادران عزادار در ایران

http://hambastegi-madaran.blogspot.com/

انجمن زنان برای دمكراسی در ايران - برمن

کمیته ضد سنگسار


Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]