نهادهای کارگری


شبکه همبستگی کارگری
http://kargari.blogfa.com/

انجمن همبستگی با کارگران ایران -نروژ

کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

کانون همبستگی با کارگران ایران – آلمان – فرانکفورت و حومه

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر -آلمان

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس

کمیته حمایت از کارگران ایران- تورنتو -کانادا

کمیته همبستگی با کارگران ایران ـ هامبورگ

کمیته همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران ـ دانمارک


Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]