نهادهای پناهندگان


همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
www.hambastegi.org

اتحادیه پناهندگان ایرانی

خانه پناهجو

سازمان سراسری پناهندگان ایران


کمیته امور پناهجویان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
تماس: panahjo@fedayi.org

سازمان پناهندگی پرایم - هلند

شورای پناهندگان ایرانی برمن - آلمان

کانون پناهندگان سیاسی سیدنی - استرالیا

کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین -آلمان

کمیته پناهندگان سیاسی وان ـ ترکیه

جامعه پناهندگان ايرانی در برمن

انجمن دفاع از پناهندگان ايرانی در كلن
Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]