نهادهای دانشجویان


همبستگی جهانی دانشجويان ايرانی
www.daneshjooyan.org/farsi
لوس انجلس، واشنگتن، برلين، فرانکفورت، وين، مونيخ، لندن، زورِيخ
تهران، قزوين، اصفهان، ساري، شيراز، مشهد، کرج، رشت، تبريز، اراک، اهواز، سنندج
ارسال دورنگار: 1.877.7683706
پست الكترونيک: info@daneshjooyan.org

کانون دانشجویان ایرانی در هلند
www.studentfile.org

انجمن دفاع از دانشجويان و جوانان در ايران - دورتموند 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]