انجمن ايرانيان در جمهوری فدرال آلمان

(در شُرُف تاسيس)، Iranische Gemeinde


 

شماری از ايرانيان ساکن آلمان گرد هم آمده اند تا پايه های انجمنی با هدف دفاع از منافع مادی و معنوی ايرانيان و افزايش نفوذ و توان آنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی جمهوری فدرال آلمان را بنياد گذارند.


تماس: info@didir.com
 

 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]