میدان همبستگی زنان

منیره کاظمی


بیست و پنج شهریور شاهی رفت و برابری نیامد
هفت تیر خشونتی به جنگ خشونت رفت و صلحی نیامد
بیست و دوم خرداد شلاقی بر سر حق طلبی رفت و دادرسی نیامد

بیست و پنج شهریور آسفالت داغ بود و دلها پر ز امید
هفت تیر آسفالت داغ بود و دلها پر ز هراس
بیست و دو خرداد آسفالت داغ بود و دلها پر ز اعتراض

بیست و پنج شهریور، غبار سرنوشت معلق در هوا
هفت تیر، غبار انتقام اشباع در فضا
بیست و دو خرداد، غبارهمبستگی بغض های فروخورده غلطان در صدا

شاهان روزی خواهند رفت
خشونتها روزی درهم خواهند شکست
و نهال های همبستگی روزی غنچه خواهند بست

میدان بیست و پنجم شهریور؟ نه
میدان هفتم تیر؟ نه
میدان بیست و دوم خرداد؟
میدان، میدان زنان
میدان، میدان همبستگی
میدان، میدان همبستگی زنان
بیست و دوم خرداد ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]