کتابها درباره سازمانهای مدنی


نویسنده
ناشر
نام کتاب
دکتر مسعود چلبی
نشر نی
جامعه شناسی نظم
تشریح و تحلیل نظم اجتماعی
     
رامین جهانبگلو
نشر نی
موج چهارم
     
حسین اعرابی
مكتب پناه
اصول مدیریت تشكلهای داوطلب مردمی N.G.O.s: به انضمام شیوه های موثر در راهنمائی و مشاوره گروهی
     
باقر نمازی
مترجم: شهلا اختری
سازمان شهرداریهای كشور
بررسی وضعیت تشكلهای مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی ایران
     
تدوین: شهلا اختری
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیركبیر
بوشهر پس از چهار سال: چالشها، راهكارها: گزارش نشست مشهد 5 - 4 مهرماه 1380
     
محمدرضا سعیدی
سازمان مطالعه ‌و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها
درآمدی بر مشاركت مردمی و سازمانهای غیر دولتی
     
آبتین امیری
سیروان
سازمانهای غیردولتی و مشاركت مردمی
     
فاطمه خزائلی پارسا
ویراستار: مرتضی خواجوی عبدالرضا اسدی
سازمان بهزیستی كشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری
سازمانهای غیردولتی: تاریخچه، تعریف و ویژگیها
     
فاطمه خزائلی پارسا
ویراستار: مرتضی خواجوی عبدالرضا اسدی
سازمان بهزیستی كشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری
سازمانهای غیردولتی: توسعه و پایداری سازمانی
     
سیدمحمد مقیمی
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
كارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمانهای غیر دولتی (NGOs) ایران
     
جعفر عسگری ,مصطفی مهاجرانی ,محمود زند
باهمكاری: شهلا اختری
سایه هور, سلمان
گامی در جهت شناخت تشكلهای داوطلب سنتی ایران
     
-
سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران
نتایج آمارگیری از سازمانهای غیردولتی - 1383
     
محمودرضا گلشن پژوه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
راهنمای سازمانهای غیردولتی
     
باقر نمازی
مترجم: شهلا اختری
سازمان شهرداریهای کشور
بررسی وضعیت تشکلهای مردم داوطلب در جمهوری اسلامی
     
-
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
درآمدی بر مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی
     
آبتین امیری
سیروان
سازمانهای غیردولتی و مشارکت مردم
     
فاطمه خزائلی پارسا
سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری
سازمانهای غیردولتی: تاریخچه، تعریف و ویژیگی ها
     
فاطمه خزائلی پارسا
سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری
سازمانهای غیردولتی: توسعه و پایداری سازمانی
     
حسین سپهر
معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
سازمانهای غیردولتی بین المللی حقوق بشری و نقش حقوق بشر در کشورهای غربی
     
فرشاد رفیعی
ودیعت
اصول و مبانی سازمانهای غیردولتی
     
دردانه داوری
مترجم: مرتضی فرشاد جو
برگ زِیتون
مدیریت استراتژیک برای سازمانهای غیردولتی
     
گردآوری: موسسه خیریه بهار سبز امید
آدینه
گفتگوی دولت و سازمانهای غیردولتی، ویژه سومین نشست منطقه ای تشکل های غیردولتی زنام مرکز کشور
     
پروین بختیارنژاد
صمدیه
موانع درون ساختاری سازمانهای غیردولتی در ایران
     
راجر کورتنی
مترجم: ویدا پروین
دفتر پژوهشهای فرهنگی
مدیریت استراتژیک برای بخشهای خیریه غیرانتفاعی
     
سید محمد مقیمی
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها
     
واین بیکر
مترجمان: سید مهدی الوانی، محمدرضا ربیعی مندجین، علی کیال
سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت و سرمایه اجتماعی
     
سید مهدی الوانی
مانی
سرمایه اجتماعی
     
جان فیلد
مترجم: دکتر جلال متقی
موسسه عالی پزوهش
سرمایه اجتماعی
     
دکتر حسین اعرابی
مرکز فرهنگی مکتب پناه
اصول مدیریت تشکلهای داوطلب مردمی
     
سب بیلو
مترجم: بهروز به نژاد
شهید، تهران
تشکلهای غیردولتی قرن 21 در بازار برای تحول
     
داریوش لامعی، عبدالله المیری
موثر، کرمانشاه
سازمانهای غیردولتی در راستای مبارزه با اعتیاد
     
مایکل ادوادر، آلم فردریک فولر
مترجم: سعید نوری نشاط
موسسه بین المللی توسعه مفاهیم مدنی
مدیریت سازمانهای غیردولتی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]