اشعاری درباره همبستگی


 
بنی آدم اعضای یکدیگرند

سعدی شیرازی
     
     
     
     
     
 
نشانی

سهراب سپهری
     
     
     
     
     
 
يار دبستانی

منصور تهرانی
     
     
     
     
     
 
راه خویش

احمد شاملو
     
     
     
     
     
 
میدان همبستگی زنان

منیره کاظمی
     
     
     
     
     
 
خانه دوست اینجاست

فریدون مشیری
     
     
     
     
     
 
خانه دوست کجاست

سرایش جدید
     
     
     
     
     
 
جادوی همصدايی

ويدا فرهودی
     
     
     
     
     
 
پنجشنبه سياهپوش

نعمت آزرم
     
     
     
     
     
 
ای دلیران وطن گــِرد هم آیید

م.سحر
     
     
     
     
     
 
من و تو

حمید مصدق
     
     
     
     
     
 
خانه دوست همینجاست

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]